Pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže „Soutěž o školu smyku s kontaktními čočkami Bausch+Lomb“

 

Česká republika

 

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel  „Soutěž o školu smyku s kontaktními čočkami Bausch+Lomb“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech ve vztahu ke spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

 1. Pořadatel soutěže

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., se sídlem: Jankovcova 1569/2c, Praha 7, 170 00, IČ: 27448169, DIČ:CZ27448169, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 113531 (dále jen „Pořadatel“).

 

 1. Termín a místo konání soutěže

 

 1. Soutěž probíhá od 27. října 2017 do 31. ledna 2018 výhradně prostřednictvím jednotlivých provozoven optik (kamenných provozoven), které se zapojily do soutěže (dále jen „provozovny“) a to na území České Republiky (dále jen „doba a místo konání soutěže“).

 

 1. Seznam těchto provozoven je uveden na webu www.ultracocky.cz (v sekci prodejní místa).

 

 

 1. Účastníci soutěže

 

 1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, s doručovací adresou a trvalým pobytem  na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále také jako „účastník“).

 

 1. Účast v akci/mechanika

 

Účastník se zapojí do soutěže tak, že v době a místě konání soutěže:

 

 1. Navštíví očního specialistu v provozovně, kde se podrobí měření zraku u očního specialisty. Toto vyšetření je povinen účastník uhradit samostatně, cena vyšetření odpovídá ceníku příslušného očního specialisty. Po absolvovaném vyšetření obdrží potvrzení o zaplacení tohoto vyšetření. Každý zaregistrovaný účastník do soutěže získává výhru – kontaktní čočky anebo roztok zn. Bausch+Lomb ve výši zaplacené částky za vyšetření.

 

 1. Kopii (fotografii, scan ve formátu jpg.) tohoto potvrzení následně účastník nahraje prostřednictvím webového dotazníku umístěného na předmětných stránkách www.ultracocky.cz spolu se svými kontaktními údaji (tzn.: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa bydliště, volba výhry pro každého - kontaktní čočky s parametry nebo roztok na čočky).

 

 1. a to vše odešle prostřednictvím funkčnosti tohoto webového formuláře v době trvání soutěže Pořadateli soutěže. Okamžikem doručení řádně a úplně vyplněného formuláře Pořadateli bude účastník zařazen do soutěže (dále jen „registrace“).

 

 1. Soutěže se účastník může účastnit pouze jednou. Opakovaná účast není možná. Účastník tak může pouze jednou vyhrát hlavní výhru a jednou výhru pro každého.  

 

 1. Výhry vložené do soutěže:

 

Hlavní výhra -  dárkový certifikát na kurz bezpečné jízdy od společnosti DEKRA CZ a.s. v hodnotě až 5.040,- Kč

 

 • Do soutěže jsou umístěny 4 ks této hlavní výhry,
 • Dárkový certifikát není vystavován jako cenina, ale jako potvrzení o složení zálohy.
 • Dárková certifikát je nutné uplatnit nejpozději do konce roku 2018.
 • Další podmínky uplatnění dárkového certifikátu jsou uvedeny přímo na jeho vyhotovení.

 

Výhry pro každého:

 

 1. kontaktní čočky Bausch+Lomb, zdravotnický prostředek

 

 1. roztok na čočky Bausch+Lomb, zdravotnický prostředek

 

 1. Určení výherce:

 

Hlavní výhra:

 

 1. Po ukončení soutěže budou ze všech platných účastníků resp. jednotlivých registrací účastníků do soutěže s platným potvrzením o zaplacení vyšetření zraku, vylosování 4 účastníci, kteří zcela splnili podmínky této soutěže. Každý vylosovaný výherce vyhrává 1 kus hlavní výhry v podobě dárkového certifikátu na kurz bezpečné jízdy v hodnotě až 5 040,-Kč.

 

 1. Výherci hlavní výhry budou vylosováni dne: 5. 2. 2018. O losování bude pořízen písemný protokol.

 

 1. V případě výhry hlavní výhry bude výherce informován o získání výhry prostřednictvím svého e-mailu, který uvedl v rámci své registrace -  webového formuláře.

 

 1. Výherce hlavní výhry bere na vědomí a svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že jeho jméno a označení, že se jedná o výherce hlavní výhry v soutěži, bude zároveň zveřejněno na Facebooku Pořadatele a stránkách www.ultracocky.cz.

 

 1. Pořadatel preferuje osobní předání hlavní výhry. Vyzvednutí hlavní výhry v sídle pořadatele na adrese Jankovcova 2c, Praha 7 bude možné po dohodě s Pořadatelem do 30. dnů od uveřejnění jména výherce a jeho kontaktování. Po dohodě Pořadatele s výhercem může být voucher zaslán poštou nebo elektronicky, na adresu, kterou výherce uvedl v rámci svého registračního formuláře.

 

 1. V případě nevyzvednutí výhry ve lhůtě do 30. dnů od uveřejnění jména výherce a jeho kontaktování, případě v nemožnosti opakovaného doručení hlavní výhry na uvedené kontaktní údaje - tento výherce ztrácí nárok na hlavní výhru a hlavní výhra propadá ve prospěch Pořadatele k dalším marketingovým či charitativním účelům. Toto platí i v případě, že se Pořadateli nepodaří výherce kontaktovat telefonicky, emailem ani písemně na adrese jeho bydliště, kterou uvedl ve webovém formuláři při registraci, a taktéž v případě, že výherce nesplní/poruší pravidla soutěže.

 

Výhra pro každého:

 

 1. Výhercem výhry pro každého se stává každý účastník, který se řádně zapojil do soutěže a doručil Pořadateli v době trvání soutěže registrační formulář s řádným dokladem o zaplacení vyšetření zraku.

 

 1. Výherce vyhrává ten druh výhry pro každého, který uvedl ve svém registračním formuláři, jako preferovaný druh výhry pro každého.

 

 1. Pořadatel si však vyhrazuje právo zaslat výherci jiný druh výhry pro každého v případě, že výhercem zvolený druh výhry bude již vyčerpán, případně jej nebude možné výherci poskytnout z jiných důvodů, např. dodavatel výhry neposkytl jejich dostatečné množství atp.

 

 1. Výhra pro každého bude výherci zaslána na adresu, kterou soutěžící uvedl v registračním formuláři.

 

 1. Obecné podmínky soutěže:

 

 1. Pořadatel soutěž si vyhrazuje právo požadovat po výherci či od jakéhokoliv účastníka soutěže předložení originálu (ověřené kopie) potvrzení o zaplacení vyšetření zraku, které obdržel u očního specialisty a které bylo použito v rámci webového formuláře. Taktéž si Pořadatel vyhrazuje právo požadovat po něm doklad totožnosti (např.: OP) pro ověření totožnosti, případně podpis čestného prohlášení, že je osobou uvedenou ve webovém formuláři. V případě nesplnění těchto podmínek bude účastník ze soutěže vyřazen a ztrácí nárok na výhru, výhra propadá ve prospěch Pořadatele k dalším marketingovým či charitativním účelům.

 

 1. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází okamžikem předání výhry výherci. Výhry v soutěži není možné reklamovat, případné reklamace je nutné uplatnit přímo u dodavatele výhry.

 

 1. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně Pořadatele, propadá tato výhra Pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

 

 1. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit v penězích.

 

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich uveřejněním na webových stránkách www.ultracocky.cz. Změna pravidel  soutěže nezakládá nárok účastníka na náhradu nákladů vynaložených v akci.

 

 1. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s těmito pravidly a s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

 1. Účastník registrací v soutěži, resp. odesláním dokladu o zaplacení prostřednictvím webového formuláře na www.ultracocky.cz  souhlasí se zařazením osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa) (dále jen „údaje“) do databáze společnosti PharmaSwiss Česká republika s.r.o., sídlem Jankovcova 1569/2c, Praha 7, 17000, IČ: 27448169, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 113531 (dále jen „společnost“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher. V případě, že soutěžící zaškrtne příslušné políčko v registračním formuláři „souhlasím se zpracováním osobních údajů“, uděluje (pokud neudělil již souhlas v uvedeném rozsahu dříve) též výše dobrovolný souhlas k užití údajů v rozsahu dle věty první tohoto odstavce pro zařazení do databáze pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Údaje mohou být zpracovány na základě pověření správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., i zpracovatelem, jímž jsou zejména další dodavatelé provozující uvedené marketingové aktivity. Účastník bere také na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování povinností Společností nebo zpracovatele se může obrátit na Společnost. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

 

 1. Účastí v soutěži výslovně účastník potvrzuje, že jeho účastí v soutěži nebyla porušena práva ani oprávněné zájmy jiného subjektu. Účastník soutěže zejména výslovně potvrzuje, že disponuje všemi souhlasy, které ve smyslu těchto pravidel uděluje.

 

 1. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

 

 1. Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky ani funkčnosti sítě internet.

 

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo autoritativně rozhodnout o všech otázkách týkající se soutěže.

 

 1. Pořadatel je oprávněn vyloučit účastníka, a to v případě, že bude mít podezření, že účastník dosáhl výsledku v akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

 

 1. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhry v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu získání dokladů o zaplacení ze strany účastníků či v případě porušení pravidel soutěže ze strany účastníků nebo jakékoliv jednání ze strany účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

 

 1. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké.

 

 1. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s  pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

 

 1. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.ultracocky.cz

 

 

Výrobek čočky PureVision2, Ultra, Biotrue One Day je výrobcem klasifikován jako ZP- zdravotnický prostředek.

 

Výrobek roztok Biotrue je výrobcem klasifikován jako ZP- zdravotnický prostředek.